Swirl_blauw-01

Overzicht veel gestelde vragen over inzet
personeel ten tijde van de coronacrisis

Swirl_blauw-01
Ico_corona

Waar vind ik actuele informatie over de NOW 2.0 en hoe vraag ik dit aan?

Op de site van het UWV vindt u actuele informatie over de NOW 2.0  en kunt u binnenkort (het streven van het UWV is 6 juli a.s.) de NOW 2.0 aanvragen. Ook treft u op de site van het UWV een verwijzing naar de NOW regeling zoals geschreven door de Rijksoverheid.

In dit document wordt onder andere ingegaan op de stimuleringsverplichting tot een ontwikkelingsadvies of scholing, hoe om te gaan met loonsubsidie vanuit de participatiewet als u NOW aanvraagt, hoe wordt omgegaan met aanvragen tot ontslag op bedrijfseconomische redenen etc. Heeft u over deze of andere NOW gerelateerde onderwerpen vragen, neem gerust contact met ons op: of 06-44638893.

Wat zijn de verschillen tussen NOW 1.0 en 2.0?

In mei kondigde het kabinet aan noodmaatregelen vanwege de voortdurende coronacrisis te gaan verlengen, waaronder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers doorbetalen.

Het doel van de tweede aanvraagperiode NOW is dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. En ook dat werknemers en werkgevers zich kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie.

De regeling waarin de verlenging van de NOW is geregeld, is inmiddels naar buiten gebracht. De NOW 2.0 wijkt op een aantal punten af van de eerste NOW-regeling. Zo duurt het subsidietijdvak van de tweede NOW geen 3 maar 4 maanden.

Onder de NOW 2.0 wordt meer verwacht van organisaties die een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen, maar kunnen ook meer werkgevers van de regeling gebruikmaken en worden er meer kosten gedekt. Het aanvraagtijdvak begint op 6 juli 2020 en eindigt op 31 augustus 2020. Elke werkgever kan NOW aanvragen: het maakt niet uit of hij eerder al NOW heeft aangevraagd.

De NOW 2.0 is in de kern hetzelfde als de NOW 1.0, maar er zijn ook verschillen. Een aantal punten:

 • Ook bij de NOW 2.0 kan een werkgever van UWV een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen als hij een omzetdaling van ministens 20% verwacht (door de coronacrisis). Het subsidietijdvak is verlengd van 3 naar 4 maanden, tot en met 30 september 2020.
 • De omzetdaling wordt bepaald door – enkele uitzonderingen daargelaten – een derde van de omzet in 2019 te vergelijken met een door de werkgever te kiezen periode van 4 maanden, die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.
 • Heeft de werkgever ook subsidie ontvangen via de NOW 1.0, dan moet de bijbehorende periode van omzetdaling aansluiten op de gekozen periode van omzetdaling bij de NOW 2.0.
 • De omzetdaling kan in een concern onder voorwaarden voor een afzonderlijke rechtspersoon of vennootschap worden vastgesteld.
 • UWV betaalt zo snel mogelijk na een aanvraag een voorschot uit. Onder de NOW 2.0 wordt dit voorschot van 80% van het subsidiebedrag niet meer in 3, maar in 2 termijnen uitbetaald.
 • Achteraf volgt de definitieve subsidievaststelling. De werkgever die van de NOW 1.0 gebruik heeft gemaakt, kan hiervoor vanaf 7 oktober 2020 een aanvraag indienen. Voor de NOW 2.0 is zo’n aanvraag mogelijk ná 15 november 2020. Dit geldt ook voor werkgevers die gelijktijdig een aanvraag tot vaststelling willen indienen voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0.
 • UWV berekent de tegemoetkoming niet meer met de loonsom van januari 2020, maar met de loonsom van maart 2020. Zijn er over de maand maart geen loongegevens beschikbaar, dan wordt uitgegaan van het loon over november 2019. Er geldt niet zoals bij de NOW 1.0 een uitzondering voor seizoensbedrijven.
 • De forfaitaire opslag bovenop de loonsom is 40% in plaats van 30%. De werkgever krijgt dus meer geld om aanvullende (loon)kosten te dekken.
 • De loonsom wordt verminderd met ‘extra periode salaris’.
 • De sanctie voor bedrijfseconomisch ontslag tijdens de subsidieperiode is aangepast.
 • Ontvangt een organisatie minimaal € 125.000 aan subsidiegeld of minimaal € 100.000 aan voorschotten, dan mag zij over 2020 (tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021) geen dividenden uitkeren aan aandeelhouders of bonussen aan de raad van bestuur, bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap. Ook koopt zij geen eigen aandelen in.
 • Voorgaande grens van € 100.000/€ 125.000 geldt ook voor de verplichting om een verklaring van een accountant over het naleven van de subsidievoorwaarden af te geven.
 • De werkgever heeft een inspanningsplicht om personeel te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing.

Wat als uw werknemer op vakantie gaat naar een gebied met een geel, oranje of rood reisadvies? En wat als uw werknemer tijdens of na z’n vakantie in quarantaine moet: loondoorbetaling of niet?

Tot 1 januari 2020 gold als hoofdregel in de wet: geen arbeid, geen loon. Uitzondering op de hoofdregel, dus wel loondoorbetaling, was er als de werknemer de overeengekomen arbeid niet had kunnen verrichten door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever diende te komen. Niet kunnen werken zonder dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid doordat er iets gebeurt/gebeurd was tijdens de vakantie, was geen oorzaak die normaliter in redelijkheid voor rekening van de werkgever kwam. Niet tijdig weer kunnen aan het werk na de vakantie, gaf dan geen recht op loondoorbetaling. Dat betekende voor de werknemer dus extra vakantie opnemen, of onbetaald verlof. Natuurlijk kon de werkgever het loon wel doorbetalen, maar een wettelijk recht was er, als gezegd, niet.

Sinds 1 januari 2020 is de hoofdregel in de wet gewijzigd: geen arbeid, wel loon. Dit tenzij de werknemer de arbeid niet wil verrichten, en de oorzaak voor het niet (kunnen) verrichten van de arbeid voor zijn rekening dient te komen.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel dat tot de wijziging van de hoofdregel leidde, is opgemerkt dat de wijziging niet tot een wezenlijke verandering van de risicoverdeling tussen werkgever en werknemer leidt. Feit blijft echter wel dat eerst de werknemer aannemelijk moest maken dat het niet verrichten van de arbeid in de risicosfeer van de werkgever lag, en dat de situatie nu andersom is: de werkgever moet aannemelijk maken dat het niet verrichten van de arbeid in de risicosfeer van de werknemer ligt.

Vakantie en kleurcodes: wanneer is het (niet) verantwoord om op reis te gaan?
Bij een vakantie geldt in de huidige coronacrisis het volgende. Bij code groen zijn er geen bijzondere veiligheidsrisico’s. Bij code rood worden alle reizen ontraden. De Rijksoverheid raadt het ook af om naar landen te reizen die code oranje hebben, behalve als het echt noodzakelijk is. Vakantiereizen vallen niet onder noodzakelijke reizen en worden om die reden door de overheid afgeraden. Gaat iemand toch, dan is het dringende advies van de Rijksoverheid om bij terugkomst in Nederland meteen thuis twee weken in quarantaine te gaan.

De werknemer die er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land met code rood of oranje weet dus dat van hem verwacht wordt dat hij na terugkeer in quarantaine gaat. Tenzij hij thuis kan werken, betekent dit dat hij zijn arbeid niet kan verrichten. Omdat hij dit op voorhand weet, kan gesteld worden dat de oorzaak dat hij zijn arbeid niet verricht in zijn risicosfeer ligt. Dit betekent dan dat hij tijdens de periode van quarantaine geen recht op loon heeft als hij zijn arbeid niet kan verrichten.
Er ontstaat dan wel een verschil tussen werknemers die hun werk wél vanuit huis kunnen verrichten, en werknemers die dat niet kunnen. Maar als je een werknemer die wel vanuit huis kan werken dit niet laat doen, kun je vervolgens moeilijk volhouden dat de reden dat hij zijn werk niet verricht, in zijn risicosfeer ligt.

Overigens achten wij het wel waarschijnlijk maar is op voorhand niet met zekerheid te zeggen dat een rechter ook zal oordelen dat het willens en wetens naar een gebied met code rood of oranje gaan, stopzetting van loon daadwerkelijk rechtvaardigt. De hoofdregel ‘geen arbeid, wel loon, tenzij de oorzaak in de risicosfeer van de werknemer’, geldt pas sinds 1 januari 2020 – en uitspraken van rechters die richting kunnen geven, zijn er nog niet.

En wat nu als een werknemer op vakantie gaat naar een land met code geel?
Code geel
 betekent: ‘er zijn in dit land of gebied veiligheidsrisico’s die afwijken van wat u in Nederland gewend bent. Bereid u daarop voor en let extra op. U kunt op vakantie, maar blijf waakzaam. Bij een nieuwe uitbraak kan de situatie lokaal plotseling veranderen’.

Sinds 15 juni 2020 hebben de meeste Europese landen een geel reisadvies. Landen met een code groen zijn er eind juni 2020 nog niet.
Een verandering van de situatie, code geel wordt oranje bijvoorbeeld, waardoor de werknemer tijdens de vakantie of na terugkeer toch in quarantaine moet, ligt in de meeste gevallen waarschijnlijk niet in de risicosfeer van de werknemer. Reizen naar die landen wordt immers niet ontraden. Dat kan anders zijn bijvoorbeeld als er al signalen waren dat de code geel zou kunnen wijzigen in oranje. Het zal uiteindelijk aan de rechter zijn om hier een oordeel over te geven.

NB Inhouding van loon is een zware sanctie en zal in voorkomende gevallen door de werknemer die het overkomt, worden aangevochten. Zeker, in geval van quarantainemaatregelen, is nu niet bekend is hoe een rechter hier tegenaan kijkt. Daarom is het noodzakelijk om uw werknemers vooraf schriftelijk te wijzen op de consequenties die u als werkgever wil verbinden aan het op vakantie gaan naar een land met code geel of rood/oranje en de werknemer vervolgens in quarantaine moet en daardoor (of om andere redenen) zijn arbeid niet kan verrichten. Heeft vragen hierover neem gerust contact met ons op, wij kunnen u een format verstrekken en u adviseren bij het aanpassen van dit format naar uw organisatie: of 06-44638893.

Mag ik als werkgever een werknemer vragen of hij naar een gebied met code oranje of rood is geweest?
Ja, dat mag. U vraagt hem/haar niet om medische gegevens. U heeft een gerechtvaardigd belang omdat u uw (wettelijke) zorgplichten voor werknemers en/of klanten moet nakomen, ondanks het feit dat een bevestigend antwoord negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de werknemer. Het is daarom wel belangrijk uw beleid op dit punt van te voren bekend te maken.

Mag ik werknemers verplichten verlof op te nemen omdat er geen of minder werk is door het Corona virus?

Het is voor werkgevers niet toegestaan om werknemers verplicht vakantiedagen te laten opnemen omdat er minder of geen werk is. Is er tijdelijk geen of minder werk, dan betaalt u de medewerkers door voor de afgesproken contracturen. U kunt wel een beroep doen op de aangekondigde nieuwe regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) zodat u looncompensatie krijgt. Zodra deze regeling klaar is, kunt u een aanvraag doen. Mocht  u al werktijdverkorting (wtv) hebben aangevraagd, dan wordt dit gewoon overgezet. Lees op de site van de rijksoverheid wat de NOW inhoudt.

In goed overleg gaan met uw medewerker kan altijd. Misschien is het nu juist een tijd voor bijscholing of kan uw werknemer tijdelijk werk doen in een andere functie? Wordt de NOW afgewezen? Dan kunt u altijd nog in gesprek gaan over het opnemen van verlof in overleg. Kijk hierbij wat redelijk is.

Wat als mijn medewerker geen kinderopvang heeft door het sluiten van de scholen/kinderopvang?

In deze situatie hebben werknemer en werkgever de verantwoordelijkheid om samen tot een oplossing te komen. De werknemer moet zijn best doen om oppas te organiseren. Als werkgever moet u de ruimte geven om dit te regelen. Hiervoor kan de werknemer gebruik maken van calamiteiten verlof (korte termijn, hooguit enkele dagen). Gedurende het calamiteiten verlof betaalt u uw werknemer door. Is deze periode niet afdoende bespreek dan andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld in hoeverre kan de werknemer de taken verdelen met de partner? Of kan bijvoorbeeld de werktijd aangepast worden zodat uw werknemer thuis in de avond wat uren kan werken of in het weekend?

De situatie rondom het Coronavirus is een uitzonderlijke situatie. Bekijk in goed overleg met uw werknemer wat redelijk is en probeer in goed overleg tot een afspraak te komen.  Als er geen oplossingen zijn, kan alsnog gevraagd worden verlof op te nemen. Bijvoorbeeld eerst over-uren of een stuwmeer aan verlof. Echter de verwachting is dat de crisis nog wel een poosje gaat duren. De vakantiedagen van uw werknemer zijn wellicht niet toereikend om deze periode te overbruggen.  Een tussenoplossing is dat de werkgever een deel betaalt en dat de werknemer wat verlof inzet.

Kan ik mijn werknemer verplichten om andere werkzaamheden uit te voeren dan in zijn contract staat? 

Normaal gesproken voert een werknemer de werkzaamheden uit zoals die in het contract en de functieomschrijving staan. Het kan echter redelijk zijn de werknemer te vragen tijdelijk andere werkzaamheden te doen, bijvoorbeeld als een collega ziek is. Zeker nu met de uitbraak van het coronavirus. U mag uw werknemer dus vragen andere werkzaamheden te doen. Houdt er rekening mee dat het redelijk moet zijn voor uw werknemer en dat u blijft zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Zo moet u bijvoorbeeld voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en beschermingsmiddelen en uitleggen hoe ze gebruikt moeten worden.

Mijn werknemer is bang voor het Coronavirus en wil thuisblijven, mag dat?

Nee, angst voor het Coronavirus is geen reden om zelf te besluiten thuis te blijven (ervan uitgaande dat u een veilige werkplek kunt creëren). Wel kan u als werkgever en werknemer samen afspraken maken en gebruik maken van de normale verlofregelingen. Kijk waar uw werknemer precies bang voor is, is deze angst gegrond, kunt u maatregelen nemen om zaken op te lossen?

Wat doe ik met lopende en nieuwe reintegratietrajecten ?

Ga in overleg met uw bedrijfsarts. Deze arts zal analyses en adviezen uit blijven brengen. Als werkgever heeft u de verplichting deze zo goed mogelijk uit te voeren. Het kan zijn dat u vanwege de maatregelen rond het Coronavirus trajecten voor uw individuele medewerkers niet kunt uitvoeren, bijvoorbeeld omdat u bedrijf tijdelijk gesloten is of omdat u door minder werk heeft en geen passende werkzaamheden meer kunt bieden aan uw werknemer. Blijf in contact met uw werknemer en bespreek wat wel of niet mogelijkheden zijn en leg uit waarom u bepaalde re-integratie maatregelen niet kunt uitvoeren. Maak hiervan ook duidelijk aantekeningen in uw dossiervorming zoals het plan van aanpak, welke maatregelen heeft u kunnen uitvoeren en welke niet? Voor specifieke vragen, neem contact op met uw Arbodienst of het UWV.

Ben ik als werkgever verantwoordelijk voor de inrichting van een thuiswerkplek?

Het uitgangspunt is dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek, dus ook de thuiswerkplek. Denk hierbij aan een goede bureaustoel, laptopstandaard, losse muis en toetsenbord en als werkgever moet u de kosten hiervan betalen.

Vanwege de Coronacrisis moeten opeens heel veel mensen thuiswerken. U kunt hierdoor in de knel komen met het regelen van een goede thuiswerkplek. Probeer in de tussentijd met uw werknemer tot goede (tijdelijke) afspraken te komen. Geef tips om klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld check wat de medewerker thuis al heeft aan een laptop, losse muis etc. Geef als tip dat de medewerker de laptop aansluit op een toetsenbord, indien voorhanden thuis,

en zet de laptop op een dik boek zodat het scherm hoger komt te staan. Adviseer de medewerker regelmatig even pauzes te nemen en van houding te wisselen.

Welke regelingen zijn er voor looncompensatie?

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)  – die de werktijdverkorting heeft vervangen – biedt organisaties die door de coronamaatregelen een omzetdaling hebben een tegemoetkoming van maximaal 90% in de loonkosten. Een organisatie moet daarvoor te maken hebben met een acuut omzetverlies van minstens 20%. De tegemoetkomingsregeling kunnen werkgevers vanaf 6 april 2020 aanvragen bij UWV via de site. Het omzetverlies moet plaatsvinden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 en gedurende 3 aaneengesloten kalendermaanden.

Bekijk op de site van UWV de voorwaarden en plichten die gelden bij gebruikmaking van de NOW. Zo mag u bijvoorbeeld tijdens de periode geen ontslag aanvragen doen op basis van bedrijfseconomische redenen. Doet u dit wel, kan dit gevolgen hebben voor de vergoeding.

Geldt de nieuwe regeling NOW ook voor oproepmedewerkers?

De nieuwe regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor u geen loondoorbetalingsverplichting heeft. Denk bijvoorbeeld aan werknemers met een oproepcontract of een flexibel contract, voor zover zij bij u in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. U kunt dus ook besluiten deze werknemers met behulp van de tegemoetkoming in loonkosten in dienst houden en inzetten.

Mijn werknemer wil geplande vakantiedagen intrekken, moet ik hiermee akkoord gaan? 

Het Coronavirus zorgt er op het moment voor dat het haast onmogelijk is om op vakantie te gaan. Het is daarom begrijpelijk dat een werknemer vraagt of zijn vakantie ingetrokken kan worden of verzet kan worden naar een later moment. U bent echter niet gehouden om in te gaan op dat verzoek als u zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft. U mag zich dan op het standpunt stellen dat de werknemer het aangevraagde verlof moet opnemen.  De redelijkheid speelt natuurlijk altijd een rol. Mocht u werkzaamheden hebben voor uw werknemer, dan is het de vraag in hoeverre het redelijk is om niet in te gaan op het verzoek. Hetzelfde geldt voor de situatie dat de werknemer door opname van het reeds geplande verlof geen verlof meer over heeft om ‘echt’ op vakantie te gaan en zodoende geen invulling kan worden gegeven aan de “herstelfunctie” waarvoor vakantie bedoeld is.

Voorbeelden van een zwaarwegend belang om niet akkoord te gaan met het intrekken van verlof, is dat u bijvoorbeeld al een vervanger heeft geregeld en er niet genoeg ander werk is. Een andere gewichtige reden kan zijn dat niet alle vakanties verschoven kunnen worden, omdat u dan later in het jaar rooster technische problemen krijgt. Loopt het werk terug of heeft u uw bedrijf zelfs moeten sluiten tijdens de Coronacrisis en heeft u er financieel belang bij dat uw werknemer verlof neemt, kunt u zich op het standpunt stellen dat het intrekken van verlof in deze crisis niet redelijk is. Het is nog onzeker hoe rechters hier mee om zullen gaan.

Het advies is om er met uw werknemer in goed in overleg uit te komen. Bekijk vanuit elkaars perspectief wat een redelijke oplossing is, waarin u zich beide kunt vinden. 

Mag ik de wettelijke vakantiedagen per 1 juli 2020 laten vervallen?

Ja. Dat mag. De Corona-crisis brengt daar geen verandering in. De wettelijke vakantiedagen komen zes maanden na het verstrijken van het boekjaar waarin ze zijn opgebouwd, te vervallen. Dit betekent dat de opgebouwde wettelijke vakantiedagen over 2019 die vóór 1 juli 2020 niet zijn opgenomen, komen te vervallen. Alleen als uw werknemer niet in de gelegenheid is gesteld om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen, kunt u de wettelijke vakantiedagen niet laten

vervallen. Ook dienen werknemers bij wie een wettelijk vakantietegoed dreigt te vervallen, door u tijdig in kennis te worden gesteld dat deze dagen dreigen te vervallen als ze niet op tijd worden opgenomen. Dat er nu een Corona-crisis is, maakt niet dat de werknemer daarmee niet in de gelegenheid kan worden gesteld om deze dagen op te nemen. Hierbij is het ook niet relevant dat de werknemer nu niet kan reizen of zijn vakantiedagen niet kan gebruiken waarvoor degene ze het liefst wilde gebruiken, hoe vervelend dat overigens ook is.

Het is verstandig uw regelingen na te slaan op de verlofafspraken en werknemers schriftelijk te informeren over vakantietegoed dat per 1 juli 2020 dreigt te vervallen.

Door het Coronavirus kan ik niet op tijd gegevens verzamelen voor de WIA aanvraag van mijn werknemer, is uitstel mogelijk?

Het UWV geeft aan dat het niet mogelijk is om de WIA-aanvraag uit te stellen. De uitbraak van het coronavirus is een buitengewone situatie, die grote gevolgen heeft voor u en uw werknemers. Toch is het belangrijk dat de werknemer op tijd de aanvraag doet. Anders kan het zijn dat het UWV u verplicht om langer het loon van uw werknemer door te betalen. Het UWV kan de aanvraagtermijn niet veranderen, omdat die termijn in de wet is vastgelegd.

Het UWV meldt op de site dat ze er begrip voor hebben dat het in deze situatie soms niet lukt om alle stukken te verzamelen, die nodig zijn bij de WIA-aanvraag. Stuur in dat geval zoveel mogelijk beschikbare informatie, om de aanvraag zo compleet mogelijk te maken. Als het UWV de aanvraag niet kan beoordelen, omdat er stukken missen, dan wordt er contact met u opgenomen. Kijk op UWV.nl voor de informatie en over het aanvragen van WIA.

Wat doe ik met de vaste reiskostenvergoeding nu mijn werknemers thuiswerken vanwege de Coronacrisis?

Volgens de normale regels zou de vaste reiskostenvergoeding niet langer gericht vrijgesteld zijn als de werknemer 6 weken of langer thuiszit. Doorgaans wordt een onterecht betaalde vergoeding als verkapt loon aangemerkt door de fiscus, maar dat zal de Belastingdienst zolang de Coronamaatregelen gelden niet doen. Vooralsnog is dat tot en met 28 april 2020. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën  keurde het goed dat werkgevers geen gevolgen verbinden aan een veranderd reispatroon van de werknemer die veel meer thuiswerkt. De werkgever mag blijven uitgaan van de feiten waarop de vaste reiskostenvergoeding is gebaseerd. De nieuwe tijdelijke regel geldt ook voor een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie.

Uiteraard kunt u wel besluiten om de reiskosten niet langer te vergoeden, bijvoorbeeld omdat dit geld bespaart. Een reiskostenvergoeding dient feitelijk slechts één doel: de kosten vergoeden die een werknemer maakt voor het woon-werkverkeer. Een werknemer die thuiswerkt vanwege de coronacrisis, maakt die kosten niet en heeft dan ook in principe geen recht op vergoeding. U kunt daarom de vergoeding eenzijdig stopzetten.

Kan ik doorgaan met een verbetertraject van een disfunctionerende medewerker als hij verplicht thuiswerkt?

Als uw medewerker disfunctioneert, dus niet (meer) voldoet aan de gestelde functie-eisen dient u zich aantoonbaar in te spannen om de medewerker de mogelijkheid te geven het functioneren te verbeteren. Deze inspanningen legt u met de medewerker schriftelijk vast. Maar wat doet u als uw medewerker thuis werkt in verband met Corona of vraagt u zich af of u momenteel een verbetertraject kunt starten tijdens het thuiswerken van uw werknemer?

Of het nodig is een reeds gestart verbetertraject door het gedwongen thuiswerken stil te leggen, hangt in grote mate af van de aard van de te verbeteren aspecten van het functioneren. Sommige aspecten, zoals bijvoorbeeld de wijze van communiceren van de werknemer of zijn vermogen samen te werken met anderen, zullen lastiger te monitoren zijn op afstand. In alle gevallen is het verstandig de werknemer duidelijkheid te bieden over het lopende traject. Door bijvoorbeeld het traject op te schorten of te verlengen voor de duur dat de werknemer thuiswerkt of aan te geven dat het traject, uitsluitend voor bepaalde te verbeteren onderdelen van het verbetertraject doorloopt. Tussentijdse evaluaties kunnen misschien vervangen worden door videobellen. Lukt dat niet, dan dienen ook de data van de tussentijdse evaluaties verschoven te worden. Omdat nog niet duidelijk is hoe lang de maatregelen gaan duren, is de duur van een verlenging wellicht nog niet te bepalen. Het is in dat geval goed de werknemer kenbaar te maken dat bij hervatting van de werkzaamheden op kantoor of elders, de nieuwe einddatum van het traject vastgesteld zal worden.

Het zal niet altijd nodig zijn het traject tijdelijk stop te zetten. Dient een werknemer bijvoorbeeld te  verbeteren op bepaalde vaardigheden of extra kennis te vergaren, dan kan (dat onderdeel van) het verbetertraject wel voortgezet worden. De werknemer zou deze periode dan juist kunnen gebruiken voor het volgen van een (online) training of cursus. Of wellicht kan een aangeboden training on the job met behulp van een interne coach in dit geval door een externe coach of cursus worden vervangen.

Waartoe u ook besluit, ga met de werknemer in gesprek. Bespreek samen welke invloed het thuiswerken op het verbetertraject heeft, biedt de werknemer duidelijkheid en leg de nieuwe afspraken vast. Ook als de gevolgen van het thuiswerken nog niet goed te overzien zijn, is het van belang daarover met elkaar in gesprek te gaan en dit vast te leggen.

Verbetertraject starten?

Is het verbetertraject nog niet gestart, beoordeel dan van tevoren welke aspecten van het functioneren verbeterd dienen te worden en welke invloed het thuiswerken daarop heeft. Indien het lastig is om aan de verbeterpunten te werken (denk aan de zachte competenties zoals samenwerken, sensitiviteit) en/of de ontwikkeling op de verbeterpunten niet goed gemonitord kan worden, dan is het wellicht raadzamer het verbetertraject nog niet te starten. In dat geval kan het wel raadzaam zijn de medewerker aan te spreken op zijn disfunctioneren aan de hand van de concrete voorbeelden die zich voordoen. Doe dat in ieder geval zorgvuldig en check of de werknemer begrijpt wat u bedoelt. De ervaring leert namelijk dat het op afstand minder makkelijk is om bijvoorbeeld de reactie van de werknemer of het effect dat het aanspreken op de werknemer heeft, te polsen. Wacht u daar te lang mee, dan zal de werknemer u kunnen tegenwerpen dat hij dacht het wel goed te doen. Het is ook van belang de voorbeelden die zich voordoen, in ieder geval goed voor uzelf als leidinggevende te documenteren zodat u daar in een later gesprek alsnog aan kan refereren. Het gesprek over het verbetertraject zelf zou u dan kunnen hebben zodra er weer op locatie wordt gewerkt.

Maatwerk

Het verbetertraject vergt maatwerk. De kans is groot dat de huidige situatie van invloed is op het verbetertraject. Door te beoordelen in hoeverre een gestart traject aanpassing behoeft, het gesprek daarover met de werknemer aan te gaan en de afspraken vast te leggen creëer je duidelijkheid en voorkom je lastige situaties naderhand. Of het zinvol is op dit moment met een verbetertraject te starten zal afhangen van de aard en omvang van de verbeterpunten. Zorg, als u besluit het traject niet nu te starten, in ieder geval voor een goede documentatie van de voorbeelden zodat u daar later in het gesprek met de medewerker aan kunt refereren.

Ik heb te weinig werknemers, maar een collega uit de buurt heeft juist werknemers over. Hoe kunnen we gebruik van elkaar maken?

Er is dan sprake van collegiale uitlening. Hier gelden geen algemene eisen voor. Wel is het belangrijk om dit in een overeenkomst vast te leggen, met de mededeling dat er sprake is van collegiale inlening en tegen welke voorwaarden.

Juridisch is er sprake van collegiale inlening als het sprake is van ‘het bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van arbeidskrachten, die bij degene, die hen ter beschikking stelt, ten behoeve van arbeid in diens onderneming in dienst zijn’. Er moet dus sprake zijn van een werknemer die normaal in de onderneming van de uitlener werkt en er mag geen sprake zijn van een winstoogmerk. Ook dient de arbeidskracht door de inlenende partij niet verder te worden doorgeleend aan een andere partij.

Hoe zit het met de arbeidsvoorwaarden van een werknemer bij collegiaal in- en uitlenen?

Dit verandert niet. De werknemer blijft in dienst bij zijn oorspronkelijke werkgever en alleen tijdelijk uitgeleend. Hij blijft dus onder dezelfde cao en arbeidsvoorwaarden in dienst. Gaat de werknemer tijdelijk een andere functie uitvoeren? Werkgever en werknemer moeten dan in overleg gaan over de redelijkheid van een tijdelijke loonaanvulling. Heeft u vragen over het opstellen van een overeenkomst, neem gerust contact met ons op: personeelsadvies & coaching Fransen, 06-44638893

Mag ik het uitbetalen van de vakantietoeslag uitstellen?

Dit is afhankelijk van de bestaande afspraken in uw bedrijf. In principe geldt dat het uitbetalingsmoment van vakantietoeslag voor alle werknemers gelijk moet zijn. Heeft u hierover afspraken gemaakt in uw bedrijfsreglement of in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer dan is het lastig om hiervan af te kunnen wijken. Zijn er geen afspraken in uw bedrijf? De wet zegt dat gereserveerde vakantietoeslag uiterlijk 30 juni betaald moet worden.

Heeft u betalingsproblemen en kunt u de vakantietoeslag niet betalen dan kunt u proberen hierover afspraken te maken met uw OR/PVT of individuele werknemers. Let wel op dat bedrijven die in aanmerking komen voor de NOW vakantietoeslag bij hun voorschot krijgen uitbetaald, dit zit namelijk in de opslag van 30% werkgeverslasten. Bepaalde branches, zoals de Horeca, zijn in overleg gegaan met de vakbond om uitstel van het uitbetalen van vakantiegeld te bespreken. Dit heeft nog niet tot een oplossingen geleid.

Ik heb de werknemer al toegezegd dat het tijdelijke contract verlengd wordt. Kan ik daar nog van afzien?

Als je de werknemer hebt toegezegd dat het tijdelijke contract wordt verlengd, dan wordt dit gezien als een aanbod tot voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Op het moment dat de werknemer op dit aanbod is ingegaan, dan leidt dit tot een nieuwe arbeidsovereenkomst (aanbod en aanvaarding). Het uitgangspunt in deze situatie is dat je dan niet eenzijdig op de toezegging van het tijdelijke contract kunt terugkomen. Dit kan wel in overleg met de werknemer.

Het intrekken van een aanbod tot verlenging is in principe wel mogelijk als de werknemer het aanbod nog niet heeft geaccepteerd én er geen termijn is verbonden aan de aanvaarding door de werknemer hebt verbonden. Op het moment dat je de werknemer 7 dagen de tijd hebt gegeven om te laten weten of hij of zij wel of niet gebruik wilt maken van de verlenging, dan kun je het aanbod tot verlenging van de arbeidsovereenkomst niet binnen deze termijn intrekken.

Heeft u vragen of kunnen wij u ergens mee ondersteunen?
Neem gerust contact met ons op.
Personeelsadvies Fransen:

Bronnen:  HR rendement, Salarisrendement, UWV, Rijksoverheid, RIVM, FNV, Nijsingh Advocaten, Hanze Advocaten, de werkgeverslijn, AWVN